Regulamin

REGULAMIN PLATFORMY SPRZEDAŻY B2B

§1 Postanowienia ogólne

 1. 1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży towarów, za pośrednictwem Platformy sprzedaży B2B www.nailworld.pl
 2. 2. Przedsiębiorcą prowadzącym Platformę Sprzedaży B2B www.nailworld.pl jest Maxim Ryszard Tondys z siedzibą w Łodzi (91-610), ul. Beskidzka 154, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 7281806708, numer statystyczny REGON 004282159.

 

§2 Definicje

 1. 1. „Regulamin” - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, określający warunki i zasady korzystania z Platformy B2B.
 2. 2. “Administrator” lub „Maxim Ryszard Tondys” – Przedsiębiorca prowadzący Platformę Sprzedaży B2B www.nailworld.pl jest Maxim Ryszard Tondys z siedzibą w Łodzi (91-610), ul. Beskidzka 154, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 7281806708, numer statystyczny REGON 004282159.
 3. 3. “Platforma B2B” - Platforma sprzedażowa B2B wraz ze wszystkimi jej elementami, zarządzana przez Administratora.
 4. 4. „Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, do której stosuje się przepisy o osobach prawnych, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 5. 5. „Kontrahent” – Przedsiębiorca, który zarejestrował się na Platformie B2B i uzyskał indywidualny login oraz hasło. Kontrahentem może być tylko przedsiębiorca posiadający działalność gospodarczą.
 6. 6. „Pracownik odpowiedzialny” – pracownik Kontrahenta, odpowiedzialny za składanie zamówień, posiadający indywidualny login oraz hasło Kontrahenta na Platformie B2B nailworld.pl.
 7. 7. „Konto” – zbiór danych Kontrahenta wraz z informacjami o jego działaniach na Platformie B2B. Konto prowadzone jest pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone jest hasłem.
 8. 8. „Przejdź do koszyka” – składanie oferty zakupu przez Kontrahenta.
 9. 9. „Podsumowanie koszyka” – oświadczenie o zakupie towarów prezentowanych na Platformie, złożone drogą internetową poprzez formularz dostępny na stronie www.nailworld.pl.
 10. 10. „Przedmiot transakcji” - towary wymienione i opisane na Platformie B2B Maxim Ryszard Tondys.

 

§3 Ogólne zasady korzystania z Platformy B2B

 1. 1. Do korzystania z Platformy B2B niezbędny jest dostęp do Internetu oraz przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie:
 2. a) IE w wersji nie starszej niż IE 7,
 3. b) Mozilla Firefox w wersji nie starszej niż 3.0,
 4. c) Google Chrome w wersji nie starszej niż 10,
 5. d) Opera w wersji nie starszej niż 9.
 6. 2. Dokonywanie zakupów i korzystanie z Platformy B2B będzie możliwe po uprzedniej rejestracji stronie www.nailworld.pl
 7. 3. Przedsiębiorcy dotychczas nie zarejestrowani na stronie www.nailworld.pl zobowiązani są do przesłania drogą mailową na adres hurtownia.maxim.lodz@gmail.com następujących dokumentów:
 8. - odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG),
 9. - NIP, Regon.
 10. 4. Po rejestracji konta na platformie B2B, Kontrahent otrzymuje na podany podczas rejestracji adres email wiadomość od Maxim Ryszard Tondys, która zawiera login i hasło do konta Kontrahenta na platformie
 11. 5. Maxim Ryszard Tondys zastrzega sobie prawo do odmowy aktywowania konta Kontrahenta bez podania przyczyny.
 12. 6. Każdy z Kontrahentów jest uprawniony do dokonywania Zamówień jedynie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej i zobowiązuje się nie udostępniać loginu i hasła innym podmiotom nieuprawnionym.
 13. 7. Kontrahent podaje dane Pracownika Odpowiedzialnego, któremu przydzielone zostanie własne konto wraz z hasłem dostępu.
 14. 8. Kontrahent ponosi w całości odpowiedzialność za działania swoich pracowników oraz innych osób, którym udostępni hasło i login. Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Administratora strony www.nailworld.pl na piśmie o zmianie Pracownika odpowiedzialnego lub o ograniczeniu jego upoważnienia.
 15. 9. W przypadku nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu, dostęp Kontrahenta do platformy B2B Maxim Ryszard Tondys zostanie zablokowany.

 

§4 Towary i ceny

 1. 1. Platforma B2B przedstawia podstawową listę produktów, zdjęcia, opisy oraz dostępną ilość.
 2. 2. Podane ceny towarów są cenami netto w walucie PLN. Ceny uwzględniają indywidualne rabaty Kontrahenta. Ceny są widoczne dla Kontrahenta po prawidłowym zalogowaniu się do Platformy B2B.
 3. 3. Oferowane do sprzedaży towary oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Kontrahenta jest równoznaczne z zawarciem umowy zakupu i wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Maxim Ryszard Tondys.
 4. 4. Maxim Ryszard Tondys zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, czasowego ograniczenia dostępności towarów, wycofania poszczególnych produktów z oferty bez podawania przyczyn, zmiany parametrów technicznych zamieszczonych produktów oraz przyporządkowania towarów do odpowiednich grup.
 5. 5. Maxim Ryszard Tondys nie ponosi odpowiedzialności za brak produktów w ofercie, za przestoje w możliwości dokonywania Zamówień, jak również za zmiany cen produktów.

 

§5 Zamówienia

 1. 1. Zamówienia mogą składać wyłącznie zarejestrowani Kontrahenci.
 2. 2. Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość oraz treść przesłanego Zamówienia.
 3. 3. Zamówienia są realizowane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
 4. 4. Kontrahent składa Zamówienie poprzez elektroniczne wysłanie do Maxim Ryszard Tondys zestawienia wybranych produktów, po wypełnieniu formularza Zamówień dostępnego na Platformie B2B.
 5. 5. Kontrahent wskazuje w formularzu Zamówienia adres dostawy zamówionych produktów. Wszelkie koszty związane z podaniem nieprawidłowego adresu dostawy bądź nieodebraniem przesyłki pod wskazanym adresem ponosi wyłącznie Kontrahent.
 6. 6. Po złożeniu Zamówienia w Panelu Klienta Kontrahent widzi potwierdzenie złożenia zamówienia oraz wszystkie zamówienia oczekujące na realizację. Zamówienie wysłane za pośrednictwem platformy B2B jest wiążące dla Kontrahenta i zostaje przekazane do realizacji.
 7. 7. Maxim Ryszard Tondys zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Zamówienia w przypadku wystąpienia przeterminowanych zobowiązań Kontrahenta. Kontrahent zostanie niezwłocznie poinformowany o wstrzymaniu zamówienia.

 

§6 Dostawa i odbiór

 1. 1. Dostawa jest realizowana na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 2. 2. Dostawa jest realizowana przez firmę kurierską GLS, chyba że umowa zawarta między stronami stanowi inaczej. Kontrahent jest zobowiązany do zapewnienia obecności osoby upoważnionej do odbioru dostawy w godzinach podanych przez kuriera.
 3. 3. Koszty dostawy ponosi Kontrahent, chyba że umowa zawarta między stronami stanowi inaczej.
 4. 4. Koszt przesyłki standardowej wynosi 20 zł netto i obejmuje przesyłkę o następujących parametrach:
 5. - masa do 31,5 kg,
 6. - szerokość, wysokość, głębokość – łącznie do 200 cm,
 7. 5. Koszt przesyłki jest wyodrębniony w osobnej pozycji na fakturze VAT.
 8. 6. W przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem” kontrahent zobowiązany jest do odbioru towaru oraz do dokonania zapłaty kurierowi za zamówiony towar. Koszt przesyłki „za pobraniem” wynosi 25 zł netto.
 9. 7. Potwierdzeniem odbioru towaru jest podpis upoważnionego przez Kontrahenta pracownika na dowodzie dostarczenia przez przewoźnika.
 10. 8. W momencie odbioru dostawy Kontrahent przeprowadza kontrolę zgodności dostarczonego towaru z dokumentem RO i Fakturą Vat Maxim Ryszard Tondys oraz dokonuje oceny ewentualnych uszkodzeń opakowania.
 11. 9. W przypadku niezgodności zamówionego towaru z dostarczoną przesyłką, Kontrahent sporządza wraz z przewoźnikiem protokół różnic, który po jego podpisaniu przez Kontrahenta oraz przewoźnika stanowi podstawę do złożenia reklamacji. Protokół powinien być przekazany w terminie 7 dni roboczych do Maxim Ryszard Tondys.

 

§7 Płatności

 1. 1. Płatności są realizowane w następujących formach:
 2. a) przedpłata,
 3. b) wpłata przy odbiorze dostawy (za pobraniem),
 4. d) przelew.
 5. 2. Forma i warunki płatności są ustalane na początku współpracy, po dokonaniu rejestracji Kontrahenta na platformie sprzedaży B2B Maxim Ryszard Tondys. W trakcie współpracy forma i warunki płatności mogą ulec zmianie na wniosek Kontrahenta lub na podstawie indywidualnych decyzji Maxim Ryszard Tondys.
 6. 3. Kontrahent może dokonywać płatności przelewem, z odroczonym terminem płatności. Szczegółowe zasady dotyczące płatności tego rodzaju są ustalane indywidualnie z Kontrahentem.
 7. 4. Maxim Ryszard Tondys wystawia Kontrahentowi fakturę VAT za zakupione towary. Źródłem danych Kontrahenta do wystawienia faktur oraz danych dotyczących miejsca dostawy są dokumenty rejestrowe i informacje z formularza rejestracyjnego oraz zawartej umowy o współpracy, które Kontrahent przekazuje podczas procesu rejestracji.
 8. 5. Faktura VAT jest wystawiana w momencie wysyłki towaru na adres wskazany przez Kontrahenta.
 9. 6. Wraz z akceptacją warunków Regulaminu, Kontrahent upoważnia Maxim Ryszard Tondys do wystawiania faktur bez podpisu Kontrahenta.

 

§8 Gwarancja

 1. 1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i jest liczony od daty sprzedaży. Podstawą zgłoszenia naprawy gwarancyjnej jest dokument zakupu.
 2. 2. Odpowiedzialność Maxim Ryszard Tondys za wady towaru z tytułu rękojmi, w związku z udzieloną gwarancją zostaje wyłączona.
 3. 3. W ramach gwarancji Maxim Ryszard Tondys zobowiązuje się względem Kontrahenta do usunięcia wad fizycznych lub do dostarczenia towaru wolnego od wad.
 4. 4. W celu skorzystania z gwarancji Kontrahent zobowiązany jest do zawiadomienia Maxim Ryszard Tondys o wadzie towaru w ciągu 3 dni od ujawnienia się wady, za pośrednictwem dostępnych środków komunikacji z potwierdzeniem odbioru.
 5. 5. Zgłoszenie gwarancyjne powinno zawierać:
 6. - dane identyfikacyjne Kontrahenta; nazwa, dokładny adres,
 7. - imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby zgłaszającej,
 8. - dane identyfikacyjne reklamowanego towaru,
 9. - numer i datę dokumentu zakupu reklamowanego towaru,
 10. - opis wady towaru,
 11. - warunki ujawnienia się wady towaru.
 12. 6. W przypadku gdy niemożliwym okaże się usunięcie wady lub wymiana wadliwych części towaru, Maxim Ryszard Tondys zobowiązuje się zwrócić zapłaconą cenę za wadliwy towar. W takim wypadku Kontrahentowi nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów napraw, dopasowania czy też wymiany, chyba że zostały one wcześniej zatwierdzone przez Maxim Ryszard Tondys. W szczególności uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują praw Kontrahenta do domagania się zwrotu utraconych korzyści i przewidywanych zysków w związku z wadą dostarczonego towaru.
 13. 7. Maxim Ryszard Tondys nie odpowiada za wady, które powstały w wyniku nieprawidłowego korzystania z towaru.
 14. 8. Gwarancja nie obejmuje towaru, w którym dokonano naprawy lub modyfikacji we własnym zakresie przez Kontrahenta.
 15. 9. W przypadku dostarczenia przez Maxim Ryszard Tondys towaru niezgodnego z umową (dostawa niezgodna), koszty transportu zwrotnego towaru, jak i koszty transportu towaru dostarczonego zamiast niego, ponosi Maxim Ryszard Tondys.
 16. 12. W razie wystąpienia dostawy niezgodnej, o której mowa powyżej, Kontrahent może żądać zamiast towaru zgodnego z umową, zwrotu zapłaconej ceny.

 

§9 Postępowanie reklamacyjne

 1. 1. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Kontrahent zgłaszający reklamację zobowiązany jest do dostarczenia na własny koszt wadliwego towaru do Maxim Ryszard Tondys.
 2. 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie14 dni roboczych od dnia doręczenia wadliwego towaru
 3. 3. W przypadku ustalenia, że zgłoszenie gwarancyjne jest nieuzasadnione towar zostanie odesłany na koszt kontrahenta..
 4. 4. W przypadku, gdy nie ma możliwości pozyskania identycznego towaru lub gdy koszt naprawy wadliwego towaru przekracza cenę jego zakupu Maxim Ryszard Tondys może wymienić wadliwy towar na wolny od wad, identyczny lub zgodny funkcjonalnie, ale nie gorszego gatunku.
 5. 5. Na wymienione części termin gwarancji biegnie od nowa.
 6. 6. Po wykonaniu naprawy w ramach gwarancji, towar będzie dostarczony Kontrahentowi na koszt Maxim Ryszard Tondys. Dopuszcza się przy tym odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu.

 

§10 Zwrot nowego towaru

 1. 1. Kontrahent może dokonać zwrotu nowego towaru dostarczonego przez Maxim Ryszard Tondys, tylko w przypadku uzyskania zgody od Maxim Ryszard Tondys.
 2. 2. Maxim Ryszard Tondys nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów, w szczególności transport odbędzie się na koszt Kontrahenta.
 3. 3. Maxim Ryszard Tondys dokona kontroli zwróconego towaru i podejmie decyzję o:
 4. - zwrocie Kontrahentowi wartości zwróconego towaru,
 5. - odmowie przyjęcia zwróconego towaru,
 6. - wymianie zwróconego towaru na inny.
 7. 4. Dokonując zwrotu Kontrahent zobowiązany jest do wskazania dokumentu zakupu.

 

§11 Ochrona tajemnicy handlowej

 1. 1. Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, finansowych, organizacyjnych, ekonomicznych oraz innych informacji dotyczących Maxim Ryszard Tondys, otrzymanych w trakcie współpracy, bez względu na formę ich przekazania, jeżeli informacje takie nie są udostępniane publicznie.
 2. 2. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy ujawnienie informacji następuje na żądanie upoważnionych organów państwowych, na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W takiej sytuacji, Kontrahent jest zobowiązany poinformować Maxim Ryszard Tondys o ujawnieniu informacji w ciągu 7 dni.
 3. 3. Obowiązek ten rozciąga się na cały okres trwania współpracy, jak również na okres 3 lat od jej zakończenia.
 4. 4. W przypadku naruszenia wskazanego w pkt. 1 obowiązku, Maxim Ryszard Tondys ma możliwość dochodzenia odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez bezprawne ujawnienie informacji poufnych.

 

§12 Postanowienia końcowe

 1. 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.
 2. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. 3. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy przesyłać na adres e-mail: hurtownia.maxim.lodz@gmail.com Maxim Ryszard Tondys zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronie Platformy B2B www.nailworld.pl.
 4. 4. Maxim Ryszard Tondys nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody wynikłe z przestojów w realizacji Zamówień. W szczególności Maxim Ryszard Tondys nie odpowiada za utracone korzyści Kontrahenta.
 5. 5. Przystąpienie do składania zamówień jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu
 6. 6. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów, ich strony będą starały się je rozstrzygać w drodze negocjacji, a w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia poddadzą je pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dla siedziby Maxim Ryszard Tondys.
 7. 7. Wszelkie zapytania, uwagi i sugestie dotyczące korzystania z Platformy B2B należy zgłaszać na adres mailowy: hurtownia.maxim.lodz@gmail.com